Нормативна уредба

Дата на публикуване: 14.01.2014 22:00
Правилник за работата на ОбС

Наредби на ОбС

Наредба за записване, отписване и преместване на деца в Общинските детски градини на територията на Община Долна Митрополия

 

За реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Долна Митрополия

За определяне размера на местните данъци на територията на Община Долна Митрополия

За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Долна Митрополия


За реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

Тарифа на базисните (начални) наемни цени за отдаване под наем на общински имоти

За определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд

За търговската дейност на територията на Община Долна Митрополия

За условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Долна Митрополия

За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

За реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд

За осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

За реда и условията при предоставяне на общински концесии

Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания в община Долна Митрополия

За кварталните съвети в Община Долна Митрополия

За управление на общинските пътища

За изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Долна Митрополия

За реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Долна Митрополия

За пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Долна Митрополия

За рекламната дейност на Община Долна Митрополия


За символиката на Община Долна Митрополия

За упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, за участие на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел

За условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Долна Митрополия

Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни имоти


Наредба за управление на отпадъците

Заявление за достъп до обществена информация

Наредба за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини в Община Долна Митрополия

 

Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно – неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в Община Долна Митрополия

 

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Долна Митрополия

 

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях и за поправяне, заздравяване или премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи от Община Долна Митрополия


Наименование Брой тегления
Наредба такси 2022 404 Изтегли документ с име "Наредба такси 2022"
Правилник дейността на ОбС 2022.pdf 295 Изтегли документ с име "Правилник дейността на ОбС 2022.pdf"
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Н за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и хората с увреждания.pdf 359 Изтегли документ с име "НАРЕДБА за изменение и допълнение на Н за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и хората с увреждания.pdf"
Наредба за организацията и дейстостта на клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания.pdf 429 Изтегли документ с име "Наредба за организацията и дейстостта на клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания.pdf"
Наредба пенсионерски клубове.pdf 452 Изтегли документ с име "Наредба пенсионерски клубове.pdf"
Наредба такси.pdf 470 Изтегли документ с име "Наредба такси.pdf"
Pravilniok deinostta na OBS.pdf 584 Изтегли документ с име "Pravilniok deinostta na OBS.pdf"
Naredba mesni danuci.pdf 1021 Изтегли документ с име "Naredba mesni danuci.pdf"

Търсене