Документи за общинските съветници

Дата на публикуване: 02.07.2014 21:00

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общински съвет - Долна Митрополия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015 - 2019 год.

 

Годишен Доклад за изпълнение на ОПР 2014-2020 през 2015

Приложение 1 към доклада

Приложение 1 към доклада

 

Годишна програма за реализация на ОПР 2014 – 2020 година през 2015 година

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Съгласно разпоредбите на Закона за енергията от възобновяеми източници (Обн. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г.) Кметът на общината разработва и внася за приемане от Общинския съвет общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници, приета от Министерския съвет на Р България. В тази връзка предлагаме на Вашето внимание проекти на тези програми.

Краткосрочна програма - проект

Дългосрочна програма - проект

 


Търсене