Кмет

Дата на публикуване: 21.11.2013 14:01


Кмет на община Долна Митрополия

Поля Цоновска

Кметът на Община Долна Митрополия ръководи цялата изпълнителна дейност в общината. В изпълнение на тази функция Кметът отговаря за опазването на обществения ред, организира изпълнението на общинския бюджет, организира изпълнението на дългосрочните програми, организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно, възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им, представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда. Извършва и други дейности, описани в закон.

Общинска администрация Долна Митрополия извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, предвидимост, обективност и безпристрастност. Общинската администрация е обща и специализирана. Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на органите на местната власт, създава условия за осъществяването на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване на физически и юридически лица. Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на органите на местната власт, свързани с нейната компетентност.

  1. Кмет - Текуща страница
  2. Отчети
  3. Структура
  4. Заместник-кметове

Търсене