Архив проекти

Дата на публикуване: 03.07.2014 21:00

 

Покана за учредително събрание

 

Община Долна Митрополия обявява допълнителен прием на документи по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия“

 

Покана за информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност

 

Удължаване на срока на предоставяне на топъл обяд на крайно нуждаещи се лица, живеещи на територията на община Долна Митрополия по проект„Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия“, операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България

 

Проект "Общинска декада на културата и изкуството в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия"Община Долна Митрополия стартира изпълнението на "Регионална програма за заетост"Финална пресконференция по проект "Достоен и независим живот на социално изключени граждани от Община Долна Митрополия"

Проект “Опазване и възстановяване на приоритетни видове и местообитания в Натура 2000 зона Вит и Защитена местност „Коридорите””

Проект "Общинска декада на културата и изкуството в гр.Тръстеник, община Долна Митрополия"

Проект "Реконструкция на охранителни /отводнителни/ канали и ремонт на съществуващи към тях защитни съоръжения с цел предпазване от наводнения на с.Крушовене, община Долна Митрополия"

Дневен център за хора от третата възраст
Проект "Достоен и независим живот за социално изключени граждани от община Долна Митрополия"

Проект "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр.Тръстеник"

Партньорски проект "Създаване на ефективен модел за управление на собствеността и предоставяне на публични услуги чрез прилагане на ПЧП в област Плевен"

Проект “Подобряване на знанията и уменията на Структурите на гражданското общество с цел укрепване на институционалния им и организационен капацитет за реализиране ефективно партньорство и сътрудничество помежду им и ефективно партньорство и сътрудничество между тях и общинските администрации”

Проект "Социалните асистенти - помощници за независим живот на възрастни граждани от Община Долна Митрополия"

Проект "Трансгранична програма за обучение на служители от кметство Корабия - Румъния и Община Долна Митрополия - България"

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проект „Закупуване на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социалeн патронаж и трапезарии при Община Долна Митрополия“

Община Долна Митрополия сключи договор с Фонд „Социална закрила“ под номер РД04-149/01.08.2016 г. за отпускане на средства в размер на 21 330 лв. по проект „Закупуване на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социалeн патронаж и трапезарии при Община Долна Митрополия“, като собственото финансово участие на Общината по проекта е в размер на 10%. Общата сума е изразходвана за закупуване на 3 професионални електрически печки и 2 професионални електрически фурни на две нива. Споменатото кухненско оборудване е разпределено в трите кухни на Домашен социален патронаж и трапезарии – в гр. Долна Митрополия, в с. Подем и в с. Крушовене, с което ще се осигурят по-добри и по-безопасни условия на труд за работещите в кухните, а също и икономия на средства от общинския бюджет.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проект № BG05M9OP001-2.002-0166-C01 „Подкрепа дейността на Звено за предоставяне на интегрирана социална услуга в общността и в домашна среда в община Долна Митрополия“

Покана за участие в заключителна пресконференция по повод приключване на Проект № BG05M9OP001-2.002-0166-C01 „Подкрепа дейността на Звено за предоставяне на интегрирана социална услуга в общността и в домашна среда в община Долна Митрополия”

На 30.09.2017 г. приключват дейностите по проект „Подкрепа дейността на Звено за предоставяне на интегрирана социална услуга в общността и в домашна среда в община Долна Митрополия“, реализиран в община Долна Митрополия по договор № BG05M9OP001-2.002-0166-C01.

Информация за проект

Информация проект м.09

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001„Нови възможности за грижа” община Долна Митрополия

 

Информация проект м. Май 2015 г.

Информация проект м. Юни 2015 г.

Информация проект м. Юли 2015 г.

Информация проект м. Август 2015 г.

Информация проект м. Септември 2015 г.

Информация проект м. Октомври 2015 г.

Информация проект м. Ноември 2015 г.

Информация проект м. Декември 2015 г.

Информация проект м. Януари 2016 г.

Информация проект м. Февруари 2016 г.

 


  1. Архив проекти - Текуща страница

Търсене