Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
21.03.2023
Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г. Ви уведомяваме, че на 29.03.2023 г./сряда/ от 14:00 ч. в салона на НЧ „Просвета 1927“ гр. Долна Митрополия ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии. 

06.03.2023
НЧ"Неофит Рилски-1872, съвместно със СУ"Евлоги Георгиев "-гр.Тръстеник отбелязаха на 3март - 145г от освобождението на България. Тържествен спектакъл, песни и възторжени слова събраха много зрители в читалището. 

06.03.2023
С тържествен концерт по случай Трети март, Народно читалище „Зора-1990г.“ село Победа отбеляза 145г. от Освобождението на България. Празничния концерт се състоя в лекционната зала и беше открит с марш „Тих Бял Дунав“ и знаменосци. Със стихове и песни, малките артисти на читалището представиха части от историята по подобаващ начин и с дух на национална гордост. Тържествена заря-проверка изтъкна имената на видни български възрожденци, войводи...

06.03.2023
В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги /Наредбата/ е разработен Проект на анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет /Анализ/. Въз основа на Проекта на анализ на потребностите е изготвено Проект на Предложение за планиране...

02.03.2023
Под надслов НОСЯ БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО СИ СУ "Васил Априлов", гр. Долна Митрополия, отбелязва с инициативи и мероприятия 3-ти март!Издирване и рецитиране стихове за Родината; изработка на макети на паметници, свързани с нашата история; масово рецитиране; музикална китка от възрожденски песни; постери с авторски творби; издирване и представяне на факти за Самарското знаме, боевете при Шипка и други знакови за българската история архивни документи. В чест...

01.03.2023
На 22.02.2023 г. кмета на Община Долна Митрополия подписа Административен договор с Регистрационен номер BG05SFPR002-2.002-0105-C01, между Община Долна Митрополия и Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. На Общината е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 84 455,99 лв. за изпълнение на проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Долна Митрополия“, със срок на изпълнение 23 месеца. Проектът е насочен към улесняване прехода при...

30.01.2023
ОБЯВА На основание Заповед №РД-08-43/25.01.2023 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – частна общинска собственост с площ 1000 кв.м., представляващ УПИ ХІV, кв. 18 по плана на с.Славовица, област Плевен /АОС №356 от 20.07.2001 година/. Дата и място за провеждане...

30.01.2023
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 677 от 23.12.2023 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-0841 от 25.01.2023 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем на част от обект - Автоспирка – публична общинска собственост, находяща се в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на...

30.01.2023
ОБЯВА На основание Заповед №РД-08-42/25.01.2023 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години, на част от имот – публична общинска собственост, представляваща нежилищно помещение с площ 10,00 кв.м., разположено в източната част на ІІ-ри етаж от сградата на НЧ „Димитър Благоев - 1926“, находяща...

30.01.2023
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 665 от 25.11.2022. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-14от 13.01.2023г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ застроено дворно място с площ 3100 кв.м., ведно с построената в същия масивна едноетажна нежилищна...

23.01.2023
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 663 от 25.11.2022г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-13 от 13.01.2023г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 300.00 кв.м., представляващ УПИ III-1019,  кв. 91 по плана на гр.Долна Митрополия, област...

23.01.2023
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 636 от 30.09.2022г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-11/13.01.2023г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 860.00 кв.м., представляващ УПИ IV в кв.25,  по плана на село Славовица, област Плевен /АОС...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.