ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ


06.12.2022
ОБЯВА На основание Заповед №РД-08-604/39.11.2022г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – частна общинска собственост с площ 762 кв.м., представляващ УПИ ХІI-53, кв. 53 по плана на с. Подем, област Плевен /АОС №2678 от 11.08.2006 година/. Дата и място за провеждане...

14.11.2022
В изпълнение на Решение № 651 от 28.10.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-569/10.11.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 15,54 кв....

14.11.2022
В изпълнение на Решение № 651 от 28.10.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-570/10.11.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 15,50 кв....

14.10.2022
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08-514 от 12.10.2022г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: „Отдаване под наем на земеделски земи с НТП „пасище“ от Общински поземлен фонд в землищата на с.Байкал, с.Биволаре, с.Брегаре, с.Божурица, гр.Долна Митрополия, с.Комарево, с.Крушовене, с.Ореховица, с.Подем, с.Рибен, с.Славовица, с.Ставерци и гр.Тръстеник само на собственици на ПСЖ, за...

23.09.2022
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 621 от 31.08.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-455/20.09.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект - Автоспирка – публична общинска собственост, находяща се в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр....

23.09.2022
ОБЯВА На основание Заповед №РД-08-452/20.09.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: Нежилищно помещение с площ 13,50 кв. м., находящо се в Административната сграда на Кметство – с. Славовица, разположена в УПИ І, кв.22...

Търсене