ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект - Автоспирка – публична общинска собственост, находяща се в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр. Долна Митрополия

Дата на публикуване: 23.09.2022 11:52

ОБЯВА

В изпълнение на Решение № 621 от 31.08.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-455/20.09.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект - Автоспирка – публична общинска собственост, находяща се в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр. Долна Митрополия, представляваща Павилион № 2 с нетна площ 7,98 кв. м. /АОС № 7802 от 12.06.2013 година/.
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 03.10.2022 г. от 11:00 часа в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 10.10.2022 г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена на месечната наемна вноска е в размер на 27,93 лв. /двадесет и седем лева и деветдесет и три стотинки/ без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл.3, ал.5, т.1а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. до 30.09.2022г. (до 16:00ч. до 07.10.2022 г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документациядо 16:00 ч. до 30.09.2022г. (до 16:00ч. до 07.10.2022 г. – за повторен търг), в Общински център за услуги и информация, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС, представляващ сума в размер на 2,80 лв. (два лева и осемдесет стотинки), се внася до 16:00ч. до 30.09.2022г. (до 16:00ч. до 07.10.2022 г. – за повторен търг) в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:
IBAN  BG54IABG74733310030073
BIC  IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен
  1. Оглед на имотаможе да се извършва от закупилите документация всеки работен ден до датата, определена за провеждане на търга.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация тел. 06552/22–81 и 0878 124952 – Отдел „Стопански дейности“

Търсене