ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция BG05SFPR003-1.001 –Топъл обяд“

Дата на публикуване: 21.09.2022 14:11

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Община Долна Митрополия  подготвя проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 –Топъл обяд“, по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. Процедура „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в рамките на програмен период 2014-2020 г. и се реализира в съответствие с конкретната цел на програмата със справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храна и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещи се лица, включително децата, и прилагане на съпътсващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване.

 

Топъл обяд - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж в седмицата десерт, ще се приготвя в трите кухни на Домашен социален патронаж – гр. Долна Митрополия, с. Крушовене и с. Подем. Безплатен топъл обяд ще се предоставя на територията на цялата община, в работните дни от месеца на лицата попадащи в посочените целеви групи.

Предоставянето на топъл обяд се допълва и с индивидуално ориентирани съпътстващи мерки за подкрепа. Съпътсващата подкрепа е свързващ елемент, осигуряващ допълняемост с другите програми реализирани от Общината.          

 

В съответствие с целите на операцията допустимите целеви групи са: 

  • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • скитащи и бездомни лица;
  • лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Принадлежността на потребителите към допустимите целеви групи се потвърждава от Дирекция “Социално подпомагане“ – Долна Митрополия. Дирекцията ще извършва и проверка за наличието на риск от двойно финансиране при включване на всеки кандидат-потребител.

Подборът на кандидат – потребителите се извършва от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Долна Митрополия, по утвърдена  процедура за подбор.

Желаещите кандидат-потребители могат да получават, както и да подават необходимите документи за включване в проекта в Центъра за обслужване на граждани в  Община Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 39, всеки делничен ден от 08;30 часа  до 17:00 часа , както и в кметствата по населени места.

    Приемът на документи ще се извърши първоначално в периода 21.09.2022 г. – 28.09.2022 г., всеки делничен ден, като процеса е отворен и документи ще могат да се подават през целия период на изпълнение на проекта.

 

Кандидат-потребителите подават:

  1. Заявление – декларация (по образец, Приложение № 1 от Методиката за прилагане на опростени правила);
  2. Декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /по образец, Приложение 6 от Ръководството/ - попълват се от кандидат-потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства.

       

Предоставянето на топъл обяд предвижда да се изпълнява в периода 01.10.2022 г. – 30.09.2025 г.


Наименование Брой тегления
Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /по образец, Приложение 6 от Ръководството/.doc 15 Изтегли документ с име "Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /по образец, Приложение 6 от Ръководството/.doc"
Заявление – декларация (по образец, Приложение № 1 от Методиката за прилагане на опростени правила).doc 12 Изтегли документ с име "Заявление – декларация (по образец, Приложение № 1 от Методиката за прилагане на опростени правила).doc"

Търсене