ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на частта на общината от съсобствена нежилищна сграда на три етажа /ЗП 223 кв.м./, построена през 1964 година в УПИ XXIV, кв.59 по плана на гр.Тръстеник

Дата на публикуване: 23.09.2022 11:49

ОБЯВА
 
В изпълнение на Решение № 583 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-463/21.09.2022г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на частта на общината от съсобствена нежилищна сграда на три етажа /ЗП 223 кв.м./, построена през 1964 година в УПИ XXIV, кв.59 по плана на гр.Тръстеник /АОС № 9748 от 07.04.2021 г./. Общинската част представлява:
  • 1/3 идеална част от III–ти етаж, включваща 2 /два/ броя помещения и съответния % от общите части с обща площ 64 кв.м.;
  • 1/3 идеална част от сутерен /мази/ и съответния % от общите части, разположени в източната част на сградата.
 
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 04.10.2022г., от 10:30ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 11.10.2022 г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена10 500,00 лв. (десет хиляди и петстотин лева) сума необлагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 03.10.2022г. (до 16:00 ч. на 10.10.2022г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 03.10.2022г. (до 16:00 ч. на 10.10.2022г. – за повторен търг), в Общински център за услуги и информация, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена – 1050,00 лв. /хиляда и петдесет лева/ внесен до 16:00ч. на 03.10.2022г. /до 16:00ч. на 10.10.2022г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:
  IBAN BG 54IABG7473 33100300 73
  BIC IABGBGSF
  „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен
  1. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжна документация.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред тръжната комисия необходимите документи за участие в публичния търг с тайно наддаване в деня и часа определени за провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Стопански дейности“.

Търсене