ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на земеделски земи от ОПФ, частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с НТП „лозе“ по КККР за гр.Тръстеник

Дата на публикуване: 12.09.2022 11:19

ОБЯВА
 
 1. I. На основание Заповед № РД-08-418/01.09.2022г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура и в изпълнение на Решение №601 от 29.07.2022г. на Общински съвет – Долна Митрополия, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на земеделски земи от ОПФ, частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с НТП „лозе“ по КККР за гр.Тръстеник, както следва:
 2. ПИ с идентификатор № 73359.2.53 с площ 1000.00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС №11553/07.04.2022г./;
 3. ПИ с идентификатор № 73359.4.48 с площ 832.00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС №11554/12.04.2022г./;
 4. ПИ с идентификатор № 73359.4.57 с площ 2000,00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС №11555/12.04.2022г./;
 5. ПИ с идентификатор № 73359.6.38 с площ 3965,00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС №11556/13.04.2022г./;
 6. ПИ с идентификатор № 73359.6.39 с площ 2000,00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС №11557/13.04.2022г./;
 7. ПИ с идентификатор № 73359.9.23 с площ 706,00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС №11558/12.04.2022г./;
 8. ПИ с идентификатор № 73359.9.27 с площ 830,00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС №11559/12.04.2022г./;
 
 1. II. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 21.09.2022г. от 10:30 часа в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.09.2022г. в същия час и при същите условия.
            III. Начална тръжна цена (НТЦ) /сума необлагаема с ДДС, съгласно чл.45 ал.1 от ЗДДС/, както следва:
 • ПИ с идентификатор № 73359.2.53 - 1600,00 лв. (хиляда и шестстотин лева) ;
 • ПИ с идентификатор № 73359.4.48 - 1330,00 лв. (хиляда триста и тридесет лева);
 • ПИ с идентификатор № 73359.4.57 – 2400,00 лв. (две хиляди и четиристотин лева);
 • ПИ с идентификатор № 73359.6.38 - 4730,00 лв. (четири хиляди седемстотин и тридесет лева);
 • ПИ с идентификатор № 73359.6.39 - 2400,00 лв. (две хиляди и четиристотин лева);
 • ПИ с идентификатор № 73359.9.23 – 1130,00 лв. (хиляда сто и тридесет лева);
 • ПИ с идентификатор № 73359.9.27 - 1000,00 лв. (хиляда лева)
 
 1. IV. Депозит за участие - в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася за всеки имот по отделно, в срок до 16:00 ч. на 20.09.2022г. (до 16:00 часа на 27.09.2022г. за повторния търг), в касата на Общината – стая № 106 или по банкова сметка на Община Долна Митрополия: IBAN BG54IABG74733310030073, BIC IABGBGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен.
 2. V. Цена на документацията 25.00 лв. (двадесет и пет лева) без ДДС, или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС) – внася се в срок до 16:00ч. в деня, преди датата на провеждане на публичният търг, в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия: IBAN BG78IABG74738410032300, BIC IABGBGSF, Вид плащане 447000, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
            Документация за участие в публичният търг се получава в стая 309 след представяне на документ за закупуването и.
 1. VI. Оглед на имотите - може да се извърши всеки работен ден от 09:00ч. до 16:00ч. до 20.09.2022г. включително (от 09:00ч. до 16:00ч. до 27.09.2022г. включително, за повторния търг) след закупуване на тръжна документация.
VII. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Стопански дейности“

Търсене