Забележителности

dm_249.jpg
Тренинг по проблемите на насилието и преодоляване на гнева и агресията Печат

В изпълнение на приетия план за работа – раздел „Превантивна и квалификационна дейност”,МКБППМН(местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни) организира на 10 и 11.07.2012г . семинар – тренинг по проблемите на насилието и преодоляване на гнева и агресията в „Център за извънкласни дейности и занимания по интереси”-Байкал .Заниманията бяха в две групи:

- І-ва група-19 ученика от VІ и VІІ  клас  от училищата на територията на община –Долна Митрополия

-ІІ-ра група 17 членове на МКБППМН, обществени възпитатели и представители на УКБППМН.

          В работа на семинара взе участие г-н Свилен Янков – директор на дирекция ”Европейска интеграция и хуманитарна политика”, г-жа Мариана Цветкова, г-н Георги Георгиев от ОДП-Плевен и г-жа Евгения Йорданова – отдел „ЗД” при ДСП – Долна Митрополия.

          Двудневния тренинг на учениците се води от Галя Здравкова и Силвия Петрова-обществени възпитатели. С интерактивните методи децата влязоха в различни роли и игри с които целяхме да се научат да владеят собствения гняв и агресия, да ги трансформират в градивна сила и да преодоляват конфликтните ситуация. Изводите от теста на Бъс-Дюрки  ще определят работата ни по проблемите с подрастващите през учебната 2012/2013 г.

        В свободното си време децата посетиха археологическите разкопки при с. Гиген. Вечерта ръководителя на центъра –Иво Джокин  организира лазерно астро - шоу -запознаване с видимите съзвездия, наблюдения с телескопи и бинокли.

        Тренинга на втория ден завърши с рисунки на деца, с които ще бъдат включени в арт-проект на Европейската асоциация за астрономическо образование.

         Всяко дете написа какво е научило от обучителния  модул от където е видно, че поставената от ръководителите цел е постигната, а за някои от тях това са били „два незабравими дни”.

  

 
joomla templates by dezinedepot
© 2014 Община Долна Митрополия
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.