Забележителности

dm_211.jpg
Покана за провеждане на консултации

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ЗА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ НА:

 

ПП „ГЕРБ“

КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

ПП „ДПС“

ПП „АТАКА“

СИНЯТА КОАЛИЦИЯ

ПП „НДСВ“

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание Указ № 54 от 20.03.2014 г. за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., във връзка с чл. 91 от Изборния кодекс и решение №97 - ЕП/08.04.2014 г. на ЦИК, в качеството Ви на парламентарно представена партия/коалиция или партия представена в Европейския парламент, Ви изпращам настоящата покана за провеждане на консултации за състава на Секционните избирателни комисии за община Долна Митрополия, които ще се проведат на 14.04.2014 год. от 15:00 ч. в заседателната зала на Общината.

При провеждане на консултациите следва да представите документите, посочени в чл. 91, ал. 4 от  Изборния кодекс  и т. 8. от Решение № 97-ЕП/08.04.2014 г. на Централната избирателна комисия, а именно:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование и  специалност, партията или коалицията от партии, която ги предлага и телефон за връзка с предложеното за член лице;

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21 март 2014 г. или заверено копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. Оригинал или заверено копие от пълномощно на представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато провомощията на член на СИК се прекратят предсрочно, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Районната избирателна комисия.

С Решение № 05 – ЕП/10.04.2014 год . на РИК – Плевен е определен общия брой членове на СИК в община Долна Митрополия.

При изготвяне предложенията за състав на СИК, следва да се вземе под внимание, че според чл. 92, ал. 3 от ИК ръководството на СИК се състои от председател, заместник-председател и секретар, които не могат да бъдат от квотата на една и съща партия или коалиция от партии.

Изискванията към членовете на Секционните избирателни комисии са посочени в т. 18 и т. 19 от Решение № 97-ЕП/08.04.2014 г. на Централната избирателна комисия.


 

 

С уважение:

 

ПОЛЯ ЦОНОВСКА

Кмет на община Долна Митрополия                                    11.04.2014 г.
 
„Дари детска книжка- подари детска усмивка !”


       Скъпи приятели,

Обръщаме се към Вас като наши съмишленици в съхранението и запазването на културата и духовността:

Народно читалище „Пробуда 1925 г.” с.Байкал, общ. Долна Митрополия предприема дарителска акция за книги издадени през и след 2007 г., посветена на седмицата на детската книга.

„Дари детска книжка - подари детска усмивка!”,

Период на акцията: 2 април – 27 април 2014 г.

По традиция нашите дарители ще бъдат вписани в Книга на дарителите на НЧ „Пробуда 1925 г.” с.Байкал и ще получат Свидетелство за своя дарителски жест.

Приносът на дарителите ни ще стане обществено достояние и чрез средствата на печатните и електронните медии.

Дарителската ни кампания е с лице към всички, които са заинтересовани за културното и духовно  израстване на нашите деца.

Защото четенето и мястото на книгата в живота на децата ни е от изключителна важност за тяхното развитие и израстването им като знаещи, можещи и успешни хора.

 

Красимира Боянова-Дамянова - Библиотекар

в НЧ „Пробуда 1925 г.” с.Байкал 

 
Екскурзия до София

  

 

На 15 март 2014 г. се проведе първата екскурзия за учениците от ОУ “Христо Смирненски“ с. Ореховица и ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ с. Ставерци до гр. София. Екскурзията се проведе в изпълнение на Дейност 1 Адаптация на деца в началните класове, за които българският език не е майчин, по проект „Заедно за по-добро бъдеще“, Договор № BG051PO001-4.1.05-0252, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Целта на тази дейност е да бъде подпомогната адаптацията и социалната интеграция на учениците от начален етап на основно образование.

 

За да се запознаят децата с националните символи и исторически събития, както и за формиране на национално самосъзнание и гордост, учениците посетиха Историческия музей и Природо-научния музей.

 

Учениците бяха много впечатлени от музейните експозиции, успяха да се докоснат до предмети и експонати, свързани с българската история, и получиха нови знания по теми, свързани с учебното съдържание, което усвояват в начален курс.

 

През пролетната ваканция предстои провеждане на еднодневна екскурзия до гр. Габрово, където учениците ще посетят Дом на хумора и сатирата, Национален музей на образованието и Архитектурно-етнографски комплекс „Етъра”.

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Долна Митрополия носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.

 

 
Разширено заседание на КБППМН

На 25.02.2014 год. се проведе разширено пленарно заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Долна Митрополия за обсъждане и приемане отчета за работата на комисията през 2013г. и плана за работа през 2014. В работата на заседанието взеха участие: Кмета на общината г-жа Поля Цоновска, прокурор от РП-Плевен Илия Иванов, Началника на РУП-Д.Митроплия г-н Христо Симеонов, директора на Дирекция „Социално подпомагане“ г-жа Валя Ангелова, Директора на Възпитателно училище интернат - Подем г-н Алекси Цанов, ръководителя на Център за обществена подкрепа – Д.Митрополия, ръководителя на Общински център за извънкласни дейности и занимания по интереси г-н Иво Джокин, членове на МКБППМН, председатели на Училищна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и обществените възпитатели.

Отчетени бяха положителните резултати в социално – превентивната дейност сред подрастващите реализирана от местната комисия и отдел „Закрила на детето“ при Дирекция СП. Акцента  е превенция на насилието и агресията , чрез лекции и дискусии с деца и родители. С проведените на два етапа тренинги 11-12.06.2013г /15-16-11.2013г. в които участваха по 30 деца от V-VІІ класове целяхме:

-          да подготвим обучители по програмата „Връстници обучават своите връстници”;

-          да изградим умения за преодоляване на конфликтни ситуации, които водят до насилие;

-          да предложим алтернативи за свободно време , чрез игри и астро занимания.

Разгледани са 33 възпитателни дела, които са образувани по предложение на УКБППМН, отдел ЗД, РУП на МВР – Д.Митрополия и РП - Плевен. Тези дела са образувани за противообществени прояви и престъпления /бягства от дома, агресивно поведение, вандалски прояви, кражби и административни нарушения/, извършени от 46 малолетни и непълнолетни. За корекция на девиантното и делингвентно поведение са наложени 74 възпитателни мерки. Най-ефективни са мерките: ”надзор от обществен възпитатели” и „консултации за преодоляване на отклоненията в поведението, които се извършват в ЦОП”. По чл.15 от ЗБППМН са наложени 10 мерки на родители.

В центъра на дебатите бяха ранните съжителства на малолетни и непълнолетни девойки, родителската безотговорност по проблема и необходимостта от ефективни наказателни мерки за тези  родители.

Настанени в СПИ и ВУИ са  4 лица.

  

 

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 9 от 46

Анкети

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
 
joomla templates by dezinedepot
© 2014 Община Долна Митрополия
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.